Medlemskapet i Åsane Pistolklubb kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig til

e-post: leder@asanepk.no eller

pr. brev til Åsane Pistolklubb, Postboks 12 Nyborg, 5879 Bergen,

og får virkning når den er mottatt.

Utmelding SKAL skje senest 31.12 året før utmelding skal gjelde fra.

Dersom utmelding ikke skjer senest 31.12 vil man bli fakturert for de månedene man fremdeles er medlem.

Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.