Spesielle regler for 25 m standardpistoløvelsen
Programmet består av 60 konkurranseskudd delt på tre (3) deløvelser à 20 skudd hver. Hver deløvelse består av 4 serier à 5 skudd.

Deløvelse Antall serier/skudd Tidsbegrensning
for hver serie

  1. Fire (4) serier à fem (5) skudd 150 sekunder
  2. Fire (4) serier à fem (5) skudd 20 sekunder
  3. Fire (4) serier à fem (5) skudd 10 sekunder

a) Før KONKURRANSEN starter kan skytteren avgi en (1)
prøveserie à fem (5) skudd med en tidsbegrensning på 150
sekunder;

b) Før standplassleder gir kommando LADNING skal han rope
ut tidsbegrensningen på serien (f. eks.150 sekunders serie
eller 20 sekunders serie osv.), eller indikere
tidsbegrensningen for serien på annen måte, f. eks. med et
skilt med tall av en slik størrelse at det er klart synlig for
skytteren;

c) Når standplassleder gir kommando LADNING, må skytteren
omgående, i løpet av ett (1) minutt, forberede seg til serien;

d) Etter ett (1) minutt gir standplassleder kommando:
KLAR
Benyttes elektroniske skiver tennes de røde lampene.
Etter en forsinkelse på sju (7) sek. ±0,1 sek. tennes
de grønne lampene.
Benyttes pappskiver svinges skivene bort. Etter en
forsinkelse på sju (7) sek. ±0,1 sek., svinges skivene
fram.
- 14 -

e) Før hver serie, unntatt i 150 sekunders serien, skal skytteren
senke armen og innta KLAR-stilling;

f) En serie anses å ha startet i det øyeblikk de røde lampene
tennes eller skivene svinges bort fra skytterne etter
kommandoen KLAR. Hvert skudd avgitt etter dette teller i
konkurransen;

g) Etter at kommando TØM VÅPEN er gitt etter en prøve- eller
konkurranseserie skal det være en pause på ett (1) minutt før
standplassleder gir kommando LADNING for å starte neste
serie.

h) Når det er nødvendig å gjennomføre konkurransen i to deler
skal hver del bestå av:
Deløvelse Antall serier/skudd Tidsbegrensning
for hver serie

  1. To (2) serier à fem (5) skudd 150 sekunder
  2. To (2) serier à fem (5) skudd 20 sekunder
  3. To (2) serier à fem (5) skudd 10 sekunder

i) En (1) prøveserie à fem (5) skudd med en tidsbegrensning
på 150 sekunder kan avgis før hver deløvelse begynner.